บริษัท โกคอนเน็กซ์ จำกัด (GOCONNEXT Company Limited) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 (18 January 2011) ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 50 ล้านบาท ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Integrator: SI) แบบครบวงจร เราจึงสร้างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน และมุ่งปรับปรุงพัฒนาความชำนาญงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ปัจจุบันระบบไอทีถือเป็นส่วนขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภาคธุรกิจทางบริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะคัดสรร เลือกสรร ทั้งทีมงาน และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสม คุ้มค่าต่อการลงทุน

F

มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการระบบไอทีของภาคธุุรกิจให้มีความครอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสหกรรมเป็นหลัก ลักษณะการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอที (IT Products) สำหรับบริษัทและองค์กร (SMB) โดยเราคัดสรรยี่ห้อสินค้าที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือในบริการหลังการขายเป็นสำคัญ

2) ให้บริการงานด้านไอที (IT Services)  แบ่งการให้บริการ 4 ส่วน ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการใน SMB

เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

“Be IT service & support provider in any business area as continue and sustainable”

o มุ่งพัฒนาระบบไอทีเพื่อตอบสนองทุกภาคธุรกิจ Develop IT system to response any business
o ส่งมอบระบบอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า Provide suitable system to customer’s need
o คำนึงถึงเรื่องความคุ้มค่าต่อการลงทุนสำหรับลูกค้าเสมอ Think about return on investment of our customer
o สร้างทีมงานที่มีมาตรฐานและสร้างความสุขในการทำงาน Make our staff more standard process and happiness

1-Consult
ให้คำปรึกษาทางด้าน IT
2-Design
ออกแบบระบบ IT บนพื้นฐานของความต้องการทางธุรกิจเป็นสำคัญ
3-Procure
คัดสรรและนำเสนออุปกรณ์ IT ด้วยการคำนึกถึงคุณภาพอุปกรณ์เป็นสำคัญ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
4-Devolop
พัฒนาระบบ IT ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ
5-Implement
การติดตั้งระบบ IT ทีมงานมีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ IT บน Platform ที่มีความหลากหลาย
6-Deploy
นำส่งระบบ IT ในการใช้งานจริง สิ่งสำคัญคือการที่ระบบสามารถใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
7-Monitor
การเฝ้าระวังระบบ IT เป็นส่ิ่งที่ทีมงานไม่มองข้าม
8-Maintain
การซ่อมบำรุงรักษาระบบ IT เพื่อให้บริการครอบคลุมทุกส่วนที่สำคัญสำหรับระบบ IT

WE ARE IT WORKER WE WANT YOU EASE YOU WILL BE IT PLAYER

Business solution and Network Services focus on the needs in the IT business world is quite complex and varied, we quickly realized.And featured With people’s needs in all sectors, to make IT investments to specific results. That meets the needs of clients in the Network. We see a picture of the country’s needs. That must be linked. We are trying to develop And team skills For its part in driving the network.

Skill & Performance

Network Installation 98%
IT MA Outsourcing 80%
IT Solution Projects 78%
Website Creative 92%
Application Development 83%