Skip to content

บริษัทโกคอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้า เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนทั่วประเทศ

บริษัทโกคอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาระบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนทั่วประเทศ โดยสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ อาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา จ.นนทบุรี

 

นายสิทธา ศรีอรุณนิรันดร์ กรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัทโกคอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมประชุมวางแผนงานในโครงการพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้า โดยมี “นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส” รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา และพนักงานเข้าร่วมประชุมงานหารือในครั้งนี้

 

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศได้ให้ความสำคัญในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุง การให้บริการด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้างฐานข้อมูลเดิมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามจำนวนการยื่นคำขอจดทะเบียน และมีการสร้างระบบต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมา ทำให้ฐานข้อมูลเดิมได้รับผลกระทบ อีกทั้งพบปัญหาการใช้งานเป็นจำนวนมาก จากการใช้ข้อมูลร่วมกันหลายระบบ รวมถึงฮาร์ดแวร์ที่มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ค่าบำรุงรักษาสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นต้อง เพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารงานจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ในทุกๆกระบวนงานให้สอดคล้อง พร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติมในบางกระบวนงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ง ภายในและภายนอกกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนที่รวดเร็ว ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล